Provozní řád

Kluziště Vypich

Provozovatel : Dům dětí a mládeže Praha 6

 • Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.
 • Vstup do prostoru areálu kluziště je možný pouze přes hlavní vchod . Provoz kluziště a doba bruslení jsou stanoveny dle pokynů provozovatele a dle klimatických podmínek. Doba provozu bude vyvěšena na www.praha6.cz.
 • Vstup na kluziště je NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
 • V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
  • vstup na ledovou plochu bez bruslí / za vstup v botech může být udělena pokuta 500,- z důvodu ničení ledu
  • sezení na mantinelech
  • manipulace a držení se sítí ohraňující kluziště
  • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru
  • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím
  • kouření na ledové ploše
  • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená
  • vstup na led s hokejkou, či jiným, pro ostatní bruslaře nebezpečným předmětem (pro vstup s hokejkou lze využít pronájmu mimo dobu veřejného bruslení.
  • házení sněhových kouli
  • ohrožováni ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním
  • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování
  • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště)
 • Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů správce kluziště a řídit se jimi.
 • Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Návštěvníci, zejména osoby starši nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tim se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit správci kluziště.
 • Veřejné bruslení končí na výzvu správce kluziště. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu správce kluziště ukončujícího veřejné bruslení.
 • Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.
 • Správa kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení provozního řádu kluziště. Toto vyloučení provádí správce kluziště. Neopusti-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Policii ČR nebo Městskou policii.
 • Škody a ztráty:
  • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
  • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
  • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
  • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
  • Předměty nalezené v areálu kluziště je nálezce povinen odevzdat správci kluziště, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • První pomoc, úrazy:
  • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned správce kluziště.
  • Za zajištění přivolání lékařské pomoci v prostorách kluziště při veřejném bruslení odpovídá správce kluziště.
  • Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u správce kluziště).
  • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
  • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají správce kluziště a pomohou při poskytování první pomoci.
  • Lékárnička se nachází u správce kluziště.

  Dále musí návštěvník respektovat následující pravidla v souvislosti s COVID-19 http://kluzistenabrezi.cz/news/covid-19/

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Rychlá záchranná služba – 155 – ohrožení života; Hasiči – 150; Policie čR – 158 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram